Štátna pomoc na zvýšené splátky hypotéky

Daňový bonus za zvýšené splátky je určený pre ľudí, ktorým narástli splátky vplyvom zvýšenia úrokových sadzieb. Pozorne si prečítajte podmienky, pretože daňový bonus za navýšené splátky nie je určený pre každého, komu sa zvýšila splátka.

Aká je výška bonusu na zvýšené splátky?

Štát preplatí 75% z navýšenia splátky a 25% zaplatí klient. Za predpokladu, že spĺňate všetky podmienky.
Príklad: Splátka 300€ mesačne sa vám zvýši na 450€ mesačne. Štát vám zaplatí 75% zo 150€, čiže 112,50€. Vy zaplatíte 25% , takže 37,50€. 

 

Nárok na mimoriadny daňový bonus sa týka úverov na bývanie (hypoték):

 • bez ohľadu na to, kedy bola zmluva uzavretá
 • bez ohľadu na vek žiadateľov / dlžníkov na úvere
 • s účelom bývania: len pre účelové, developerské, refinančné hypotéky len ak je zároveň 1 z účelov kúpa, rekonštrukcia, výstavba. Ak máte na úverovej zmluve napísane “refinančný úver” a žiaden iný účel, nemáte nárok na daňový bonus na vašu hypotéku.
 • pri ktorých v roku 2023 došlo k nárastu úroku a ku zvýšeniu splátky úveru z dôvodu

zmeny úrokovej sadzby

 

Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období 2023 vypočítaný z poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom slúžiace výlučne k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami (zdroj: VUB)

 

Príjem 

Ak žiadate o mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, posudzuje sa váš priemerný mesačný príjem za rok 2022  a ten nesmie byť vyšší, ako 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2022, teda nesmie byť vyšší ako 1,6 x 1304 € = 2086,40 €. 

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky, investovania alebo poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu a aj na diaľku.

Podmienky na získanie bonusu na zvýšené splátky

Podmienky na získanie bonusu sú:

 • podmienka príjmu a osoby – max. 1,6 násobok priemernej mzdy
 • podmienka nehnuteľnosti – musí byť určená na trvalé bývanie
 • podmienka včasného splácania
 • dôležité: podľa našich zistení musíte požiadať aj v stanovenom termíne

Podmienka príjmu a osoby

Podmienkou je max. hranica príjmu – priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy (priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2022). Pri jednom dlžníkovi to činí 2086,40€ v hrubom a pri dvoch dlžníkoch 4172,80€

 

Žiadateľom o tento príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR
 • je dlžníkom alebo spoludlžníkom na zmluve o úvere – ak je dlžníkov viac, nárok na príspevok môže vzniknúť iba jednému z nich
 • má zmluvu o úvere uzatvorenú pred 1.1.2024 a mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru.

 

Na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje len zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) a osobitného základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Medzi tento príjem patrí príjem z trvalého pracovného pomeru, príjmy z podnikania, z kapitálového majetku, dividendy a ostatné podľa zákona. Nezohľadňujú sa štátne príspevky ako napríklad dôchodky, rodičovský príspevok a podobné dávky, ktoré nie sú predmetom dane. 

Podmienka nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť musí slúžiť výlučne k vlastnému trvalému bývaniu dlžníka alebo spoludlžníka a ich blízkych osôb alebo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom dlžníka alebo spoludlžník. Pomoc si záujemca bude môcť uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť, pričom daná nehnuteľnosť sa nesmie prenajímať. 

 

Podmienka včasného splácania

Nárok na príspevok na zvýženú splátku vzniká len vtedy, ak uhradila mesačnú splátku úveru v plnej výške a v riadnom termíne.

Na prípadné omeškanie úhrady sa prihliada do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť mesačnej splátky (napr. mám splátku 15.03., takže do konca 04. mesiaca).

 

Dôležité: Kedy požiadať o bonus

O príspevok sa nedá žiadať spätne – ak spĺňate podmienky napríklad za február 2024 (banka vám zvýšila splátky od februára 2024), musíte žiadosť o príspevok doručiť na úrad práce do 31. januára 2024! Príspevok sa Vám vyplatí od podania žiadosti, takže ak ho podáte až v marci, za február príspevok nedostanete.

Ako požiadať o bonus

Na uplatnenie nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru je potrebné podať písomnú žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom (cez portál slovensko.sk). Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie.

 

Ku žiadosti o príspevok na zvýšenú splátku úveru, žiadateľ nepredkladá doklady o príjme ani daňové priznanie. Informáciu o príjme dlžníka a spoludlžníka poskytuje úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Finančné riaditeľstvo SR (daňový úrad). Ten bude poskytovať informácie o príjme za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť (napr. pri žiadostiach podaných v roku 2024, ide o hrubý príjem za rok 2022).

 

Informáciu o príjme predloží žiadateľ na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny až v prípade, ak jedna dvanástina priemerného príjmu dlžníka a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí hranicu príjmu (1,6-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR). V tomto prípade pre vznik nároku na príspevok bude posudzovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (napr. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 príjem bude posúdený za obdobie júl 2023 až december 2023).

Môžem si uplatniť daňový bonus pre mladých a zároveň aj mimoriadny bonus na zvýšené splátiky?

Klient si môže uplatniť len daňový bonus pre mladých alebo mimoriadny daňový bonus na zvýšené splátky, výber je na klientovi, a to len na jednu zmluvu o úvere na bývanie.

Do kedy platí pomoc na zvýšené splátky hypoték

Táto pomoc by mala trvať do roku 2027, teda 3 roky. V schválenom zákone je však uvedené, že pomoc sa bude prehodnocovať každý rok na základe štátneho rozpočtu. V preklade ak sa rohodne, že peniaze na hypotéky nebudú, tak sa pomoc stopne aj skôr. Vzhľadom na vysoký štátny deficit predĺženie pomoci nepredpokladá takmer žiaden zdravo zmýšľajúci odborník.

Nárok na príspevok na zvýšené splátky hypotéky v prípade refinancovania úveru v inej banke

Donedávna sa príspevok nevzťahoval na ľudí, ktorí refinacnovali úver a mali na zmluve uvedené “Refinančný”.

Od 01.06.2024 môžu klienti požiadať o príspevok, ak u nich išlo o tzv. čisté refinancovanie úveru, tzn. o presun úveru do inej banky. O príspevok môžete požiadať aj spätne. 


V prípade, že refinancujete úver po Júni 2024, tak na príspevok na zvýšené splátky nebudete mať nárok .

Pre koho príspevok neplatí

Príspevok na zvýšené splátky neplatí pre všetky typy hypoték. Neplatí konkrétne na americkú (bezúčelovú) hypotéku a konsolidačnú hypotéku. Konsolidačná hypotéka je taká, ktorou sa vyplatil napr. spotrebný úver.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky, investovania alebo poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu a aj na diaľku.

Najčastejšie otázky

Daňový bonus na zvýžené splátky sa nedá uplatniť na úverové zmluvy uzatvorené po 1.1.2024. Môžete však využiť daňový bonus pre mladých, ak sa kvalifikujete.

Maximálna výška daňového bonusu je 150€ mesačne, maximálne však 75% z navýšenia splátky. Ak vám napríklad stúpla splátka o 100€, štát vám zaplatí 75% z nej. 

Po novom áno, od 01.06.2024 máte na to nárok okrem prípadov, ktoré opisujem v článku.

Zistiť vám to môže váš účtovník alebo vaša účtovníčka na základe podmienok príjmu, ktoré píšeme v tomto článku.

Jediné riziko štátnej pomoci je to, ak vám vaša banka dá drahšiu ponuku, aká je bežne na trhu. Refinancovaním do inej banky by ste mohli mať nižší úrok, ako vám ponúkne vaša banka. Ak zostanete vo vašej banke, pomoc síce dostanete, no tú môžu po 1 roku zrušiť a fixáciu môžete mať na 5 rokov. Odporúčame to prepočítať a rozhodnúť sa na základe čísel.

Zdroje:

 1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Hypotéka predstavuje dlhodobú záväznú zmluvu a jej splácanie môže byť spojené s rizikom. Výber vhodnej hypotéky závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred uzatvorením hypotéky zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Daniel Varga

Som finančný profesionál s viac ako štvorročnými skúsenosťami v odvetví a spravujem portfólio cez 800,000€ v investíciach. Vďaka dôslednému čítaniu a vášni pre financie si neustále rozširujem prehľad o najnovších trendoch a overených stratégiach. Môj blog sa zameriava na demystifikáciu financií tým, že ponúka dobre preskúmaný a dostupný obsah, poskytuje čitateľom praktické rady a použiteľné poznatky. Svojim klientom pomáham robiť informované rozhodnutia a dosahovať ich finančné ciele.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu