ESG investovanie: reklama alebo pravda s dobrým úmyslom?

Prinášame vám najtransparentnejší článok na webe o téme ESG investovania. Ukážeme si, čo je ESG investovanie, výhody a nevýhody ESG fondov a zákulisné informácie, ktoré sa inde nedozviete.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom ESG investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Už nejaký čas sa investori nepozerajú len na finančné výsledky ich investícií, ale aj na to, akým spôsobom ich investície fungujú – či chránia vodu, prírodu, ľudské práva, záujmy investorov a podobne.

 

ESG je súčasťou stratégie známej ako udržateľné investovanie. Vo všeobecnosti je cieľom dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad, zosúladiť investičnú stratégiu so svojimi osobnými hodnotami (tvrdia zástancovia ESG). ESG vyvinuli začiatkom tohto storočia predstavitelia Organizácie Spojených národov spolupracujúci s finančným sektorom. Tvrdili, že zváženie kľúčových rizík ESG – ako sú klimatické zmeny, spory medzi pracovníkmi a súdne spory vyplývajúce zo zlého podnikového riadenia – pomáha chrániť investície.

Čo znamená skratka ESG?

Čo je ESG? Skratka ESG stojí pre:

E – environmentálne aspekty (Environmental)

S – sociálne aspekty (Social)

G – aspekty riadenia (Governance)

 

ESG (z anglického environmental, social and governance) ako pojem existuje už približne dve desaťročia a vystriedal to, čo sa predtým označovalo ako spoločensky zodpovedné investovanie (Socialy Responsible Investing = SRI investovanie).

E - Environmentálne aspekty ESG investovania

Toto kritérium hodnotí, ako sa spoločnosť správa ako správca prírodného prostredia. Zameriava sa na faktory, ako je spotreba energie v spoločnosti, nakladanie s odpadom, uhlíková stopa a jej vplyv na zmenu klímy. 

 

V priebehu rokov sa menil pohľad na ESG kritéria. Konkrétne v roku 2008 boli najpoužívanejšími kritériami environmentálny manažment, emisie a zmena podnebia, zatiaľ čo v roku 2018 boli hlavnými analyzovanými kritériami environmentálny manažment, využívanie a manažment vody, ochrana biodiverzity.

S - Sociálne aspekty ESG investovania

Pokiaľ ide o kritériá sociálneho piliera aspektmi, ktoré sa v procese posudzovania ratingových agentúr ESG analyzovaných v roku 2008 zohľadňovali predovšetkým rozvoj a školenie ľudského kapitálu, ľudské práva a vzťahy v komunite. V roku 2018 bolo zapracované aj riadenie práce, ľudské práva, kvalitné pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť.

G - Riadiace aspekty ESG investovania

Riadiacy (Governance) aspekt sa vzťahuje na kvalitu riadenia spoločnosti, štruktúru jej predstavenstva a práva akcionárov. Zahŕňa aj otázky, ako sú odmeny vedúcich pracovníkov, audity, interné kontroly. Spoločnosti so silnou štruktúrou riadenia sa vo všeobecnosti považujú za dobre riadené a menej rizikové investície.

Kto prideľuje skóre ESG investície?

ESG hodnotenia ukladajú ratingové agentúry. 

Medzi najväčšie ESG ratingové agentúry na svete patria:

  • S&P Global ESG Scores
  • MSCI (Morgan Stanley Capital International) ESG Ratings
  • Sustainalytics ESG Risk Ratings
  • Bloomberg ESG Ratings
  • ISS (Institutional Shareholder Services) ESG Ratings & Rankings

Hodnoty ESG skóre

Hodnotenie prideľujú firmám hodnotiace (ratingové) agentúry, ktoré skúmajú ich podnikateľské praktiky. Najvyššie hodnotenie, ktoré firmy vedia získať závisí od toho, kto hodnotí firmu. Niekde je mierka od 1-10, niekde sa spoločnosti hodnotia písmenami AAA alebo od 1-100. Síce hodnoty ESG udeľujú v oblastiach E, S a G, hodnotenia nie sú rovnaké.
ESG ratingy - spoločnosť MSCI

Skóre hodnotenia ESG, ratingová agentúra MSCI 

Skóre alebo hodnotenie ESG sa väčšinou udeľuje na základe toho, ako sa spoločnosti darí v porovnaní s podobnými spoločnosťami. Skóre berie do úvahy napríklad ako spoločnosť riadi environmentálne riziká, ako dobre kladie dôraz na rozmanitosť zamestnancov na pracovisku (vek, pohlavie, kultúra, …) a podobne.

 

Každá ratingová agentúra hodnotí firmy podľa svojho vlastného meradla. Metrika jednotlivých agentúr sa mení na nepravidelnej báze. Jedna agentúra môže mať za dôležitejšie, či spoločnosť lepšie šetrí vodu a iná môže za dôležitejšie považovať diverzitu zamestnancov. Rovnaká spoločnosť môže získať rôzne ESG skóre, podľa toho, ktorá agentúra ich hodnotí. 

Aj z tohto dôvodu je ESG skóre kritizované ako nepresné alebo zavádzajúce.

Výhody a nevýhody ESG investovania

Výhody ESG investícií:

Zmena podnikateľských praktík

Veľká časť investorov chce investovať v súlade s ich hodnotami. Zámerom môže byť napríklad ochrana prírody či dodržiavanie základných ľudských práv. Veľký dopyt zo strany investorov po udržateľnom investovaní tlačína spoločnosti, aby zlepšovali svoje podnikateľské praktiky a nemysleli tak len na zisk (ale aj na dopad na spoločnosť).

Možná lepšia výkonnosť do budúcnosti

Viacero štúdií nateraz ukazuje, že ESG môže dosahovať vyššiu výkonnosť, ako investície bez ESG hodnotení. Štúdia z New York University Stern Center for Sustainable Business, ktorá preskúmala viac ako 1 000 výskumných prác od roku 2015 do roku 2020, zistila, že existuje „pozitívny vzťah medzi ESG a finančnou výkonnosťou pre 58 % zameraných na prevádzkové metriky (nie priamo výkonnosť pre investorov). Dáta na závery týkajúce sa výkonnosti sú ešte nedostatočné a častokrát hodnotené z krátkodobého hľadiska. Rozdiely v dlhodobej výkonnosti môžu byť pokojne iné. Odporúčam vyvarovať sa unáhleným záverom v štádiu výnostnosti.

Nevýhody ESG investícií:

Greenwashing

Niektoré spoločnosti môžu vytvárať zavádzajúce alebo prehnané tvrdenia o svojich ESG praktikách. Robia tak v snahe zveličovať svoje ESG praktiky, aby vyzerali environmentálne alebo sociálne zodpovednejšie, než v skutočnosti sú.

Cena

Náklady na investovanie do ESG fondov sú približne dvojnásobne vyššie, ako investovanie do bežných fondov. Otázka znie, či investori vedia, že platia viac za niečo, čo má ťažko porovnateľné výsledky.

Investíciou do ESG firiem nepriamo investor zvyšuje náklady aj firme, ktorá musí investovať prostriedky na naplnenie ESG cieľov. Náklady môžu zahŕňať napríklad výskum a vývoj nových praktík, technológií, obmena zamestnancov a podobne.

Chýbajúce štandardy ESG

Aktuálne nie je žiadny univerzálny štandard, ako merať ESG. Každá agentúra ich meria ako uzná za vhodné, čo spôsobuje nejasnosti ohľadom hodnotení. Často sa naskytá otázka, prečo firma ABC má skvelé hodnotenie v jednom ratingu a priemerné hodnotenie v tom druhom. V Európskej únií sa práve vypracúvajú najprísnejšie štandardy na ESG investície na svete s cieľom minimalizovať kontroverzie.

Rozdiel medzi bežným a ESG investovaním

ESG investovanie

ESG investovanie si v tomto článku popisujeme dosť podrobne. Spoločnosti sú vplyvom ESG ratingov nútené investovať svoje peniaze, aby zmenili svoje podnikanie tak, aby viedlo k zlepšeniu ESG hodnotenia. 

 

Ako popisujem nižšie, ESG ani zďaleka nefunguje tak, ako by malo. Človek by si myslel, že ESG pomôže viac prírode a prinúti firmy aspoň lepšie environmentálne poskytovať produkty a služby. To sa však deje veľmi pomaly. Ako si ukážeme nižšie, peniaze idú prevažne na agendu “S” a “G”. Firmy tak musia dbať na “adekvátny” pomer pohlavia na pracovisku a podobne.

Bežné investovanie

Na druhú stranu bežné investovanie je zamerané na dosiahnutie čo najvyššieho zisku pri čo najefektívnejšom fungovaní (nízkych nákladoch). Firmy sa v “bežnom investovaní” riadia trhovými mechanizmami. Kapitál (peniaze) firiem sú v bežnom investovaní využívané o niečo efektívne oproti udržateľnému investovaniu, pretože sa firmy nemusia snažiť dodržať pravidlá, ktoré im niekto “nakázal”. Je samozrejme rozdiel, či ten niekto je investor, alebo nejaký regulátor. 

 

V bežnom investovaní môže byť problematickejšie donútiť firmy, aby znižovali emisie a dbali na environment. Z pohľadu najímania ľudí sa firmy pozerajú primárne na hľadisko kvality ľudí a ich schopností. Nenajímajú ľudí s cieľom dosiahnuť presný pomer 50/50 napríklad v oblasti pohlavia. 

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom ESG investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Čo je SRI - socially responsible investment

Sociálne zodpovedné investovanie, inak označované ako SRI (Socialy responsible investing), je ako starý brat ESG investovania. Toto udržateľné investovanie sa považuje za predchodcu ESG investovania a je menej kritizované. Za zakladateľa SRI investovania Robert Schwartz. avšak myšlienka tohto investovania spočíva vo vynechaní kontroverzných investícií. Sociálne zodpovedné investovanie sa teda vyhýba určitým kontroverzným sektorom, ako napríklad ropnému, tabakovému, zbrojárskemu, alkoholovému a podobne. 

 

Veľkým zistením sociálne zodpovedného investovania je, že po exklúzií týchto sektorov boli výsledky rovnaké (zdroj), ako pri bežnom investovaní. 

Veľký problém ESG - Greenwashing

Čo je to greenwashing? Tento termín označuje praktiky, kedy spoločnosti používajú klamlivé alebo nepresné informácie o svojich environmentálnych a sociálnych iniciatívach s cieľom zdokonaliť svoj obraz a prilákať investície od investorov. Bohužiaľ, aj do takýchto praktík môžu byť zapojené spoločnosti, ktoré sa navonok prezentujú ako udržateľné, ekologicky zamerané alebo s ambíciou dosiahnuť nulový odpad, tzv “zero waste”. Realita môže byť ale iná a investor častokrát nevie pravdu. (1)

 

Na vine nie sú len firmy a ESG iniciatíva, ale aj samotné finančné spoločnosti, ktoré si účtujú vyššie poplatky za správu ESG fondov (banky, správcovské spoločnosti, atď). Tie majú motiváciu tlačiť ľudí do ESG investícií, pretože investor platí vyšší poplatok za ESG fondy. Zaručené ale investor nemá, že ESG fond investuje do spoločností, ktoré dosahujú aj znižovanie emisií, šetria prírodu, či dosahujú net zero investovanie.

Ako ESG tlačí na firmy

Ak investori chcú používať skóre ESG vo svojich investičných stratégiách, následky zlého hodnotenia môžu byť značné. Ak by napríklad spoločnosť získala zlé hodnotenie ESG, ich akcie môžu byť investormi považované za „neudržateľné aktívum“ a vylúčené z ich investičného portfólia. Viacerí investori sa riadia touto ideológiou, čo môže to mať nakoniec negatívny vplyv na cenu ich akcií a tým pádom aj ich výkonnosť. V Európe bolo v r. 2020 takmer 50% aktív spravovaných podľa kritérií „zodpovednej investície“. (2, 3)

Problém s hodnoteniami ESG - štúdia

Štúdia za veľkou mlákou Bloomberg Businessweek analyzovala každé zvýšenie ratingu ESG firiem, ktoré MSCI udelila spoločnostiam v indexe S&P 500 od januára 2020 do júna 2021, keďže do fondov ESG prúdila rekordná suma peňazí. Celkovo preskúmanie zahŕňalo 155 spoločností z indexu S&P 500 a ich zlepšenia v hodnotení.

 

Poznamenal by som ešte, že MSCI hodnotenia (v tom čase) nemerajú vplyv spoločnosti na Zem a spoločnosť. V skutočnosti merajú pravý opak: potenciálny vplyv Zeme na firmu a jej akcionárov.

Ostatné environmentálne faktory sa riadia rovnakým pravidlom “čo je dobré pre spoločnosť”, čo znamená, že emisie skleníkových plynov zohrávali úlohu len zriedka. V skutočnosti len 1 zo 155 spoločností v ESG hodnotení uviedlo zníženie emisií.

 

Celú štúdiu o ESG si môžete prečítať tu.

Kontroverzia ESG investovania

Tesla (automobilka vyrábajúca elektromobily) bola v roku 2022 vyradená z ESG fondu, pretože nespĺňala kritéria ESG. Voči rozhodnutiu sa ohradil jej šéf Elon Musk, pričom nazval ESG “podvod”. Muskov názor je ale relevantný.

 

Iróniou je, že v rebríčku medzi top 10 firiem s ESG hodnotením bola v tom období aj spoločnosť ExxonMobil. Obrovská ropná a plynárenská spoločnosť, ktorá každý štvrťrok zarába miliardy za výrobu fosílnych palív, patrí medzi top spoločnosti vrámci ESG.

„Spoločnosť Exxon je podľa S&P500 hodnotená v prvej desiatke najlepších na svete v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG), zatiaľ čo Tesla sa do zoznamu nedostala.” (4)

 

Spoločnosť S&P Global sa dostala na titulky, keď dala Tesle, najväčšiemu svetovému výrobcovi elektrických áut, nižšie hodnotenie (v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy) ako Philip Morris International, výrobca cigariet Marlboro.

Ako by sa cigarety, ktoré každý rok zabijú viac ako osem miliónov ľudí, mohli považovať za etickejšiu investíciu ako elektromobily?

 

Cigarety sú hlavnou príčinou úmrtí, ktorým sa dá v predísť, pričom zabíjajú viac ľudí ako alkohol, nelegálne drogy a autonehody dohromady. Zvyšujú u ľudí zvýskyt chorôb a znižujú plodnosť. Ich dodávateľský reťazec zahŕňa množstvo environmentálnych kontroverzií: uhlíková stopa tohto odvetvia je značná a dokonca aj elektronické cigarety, predávané ako menej škodlivá alternatíva k tabaku, môžu viesť k vážnemu znečisteniu, pretože sa nedajú biologicky rozložiť. Pestovanie tabaku, ktoré sa väčšinou odohráva v rozvojových krajinách, spôsobuje odlesňovanie, eróziu pôdy, stratu biodiverzity, znečistenie vody a zvyšovanie atmosférického oxidu uhličitého. Pracovníci s tabakom sú vystavení toxickým chemikáliám vrátane vysokých dávok nikotínu. (5) Hodnotenia ESG však tieto účinky maskujú.

 

Spoločnosť vyrábajúca elektrické autá (Tesla) získala len 37 bodov zo 100 v porovnaní s 84 bodmi cigaretového giganta Philip Morris. Naskytá sa mi ako autorovi otázka – sú tieto hodnotenia fér? 

 

Niektoré agentúry, vrátane S&P Global, hovoria drobným písmom (6), že hodnotenia sú špecifické pre daný sektor, čo znamená, že spoločnosti sa riadia rôznymi štandardmi v závislosti od odvetvia. Tabakový gigant by mohol dosiahnuť lepšie skóre ako výrobca elektromobilov. Korporácie môžu získavať body iba za stanovenie cieľov zníženia spotreby vody (nie za jej zníženie) a využitím „rôznych“ dodávateľov. To je možno dôvod, prečo sa spoločnosť Philip Morris International vo svojej správe ESG za rok 2022 chválila „posilňovaním“ pestovateľov tabaku. (7)

Čo robia regulátori?

Európski a americkí regulátori začali zasahovať proti firmám, o ktorých hovoria, že preháňajú svoje ESG praktiky. Ak už chceme investovať udržateľne, regulácia môže byť to svetlo na konci tunela, ktoré potrebujeme.

 

Tu je pár krokov, ktoré podnikli regulátori na ochranu investorov:

  • V septembri 2023 Komisia pre cenné papiere a burzu USA (SEC) prijala pravidlo, ktoré vyžaduje, aby 80 % investícií fondu bolo v súlade s jeho stanoveným zameraním. V roku 2022 SEC začala konanie proti Goldman Sachs Group Inc. a jednotke Bank of New York Mellon Corp. súvisiace s ich povereniami ESG.
  • Oddelenie správy aktív DWS Deutsche Bank AG súhlasilo so zaplatením pokuty vo výške 25 miliónov dolárov za urovnanie vyšetrovania SEC v súvislosti s údajným greenwashingom a bojom proti praniu špinavých peňazí.
  • Revízie pravidiel EÚ viedli správcov fondov k tomu, aby od júla 2022 do marca 2023 odstránili štítok ESG z približne 200 miliárd EUR (215 miliárd USD) z klientskych prostriedkov.

(8

Európska únia spustila reguláciu SFDR v roku 2021

V Európe už existuje SFDR (sustainable finance disclosure regulation) nariadenie, ktoré požaduje, aby finančné organizácie zverejňovali údaje o rizikách spojených s udržateľným rozvojom. Vďaka sprísneným pravidlám a širokej databáze informácií sa stáva čoraz jednoduchším určiť, ktoré firmy reálne uplatňujú ESG kritéria a ktoré zneužívajú koncept udržateľnosti len ako marketingový nástroj (greenwashing).

 

V septembri 2023 uviedol regulátor, že zámerom je „chrániť investorov pred situáciami, keď sa názvy (ESG) používajú ako marketingový nástroj. Stále premýšľame o najlepšom spôsobe, ako to vyriešiť.”

Výhliadky udržateľného investovania do budúcna

Do roku 2025 dosiahnu ESG aktíva hodnotu 50 biliónov (v ang. 50 trillion) dolárov, čo predstavuje viac ako jednu tretinu z predpokladaných 140,5 bilióna dolárov celkových globálnych aktív pod správou.

Fondy označené ako ESG: aktíva podľa regiónu domicilu. (9)

Aké (ESG) investovanie by ste si mali vybrať?

Naštudovanie ESG tematiky mi trvalo niekoľko hodín. Keby som si mal vybrať investičný fond so zámerom na životné prostredie a udržateľné investovanie, skôr by som išiel cez značku sociálne zodpovedné investovanie (SRI).

 

 Dôvod sú jednoznačné výsledky a dlhšia história, bez takej kontroverzie, ako ESG. V SRI investovaní sú vylúčené jednotlivé sektory, ako napríklad tabakový, alkoholový, gambling, fosílnym, nukleárnym, zbraňami a pod. 

 

Ak však ste veľký zástanca ESG investovania, vyberal by som si len fondy a spoločnosti vrámci EU. Tu sa totiž rodí najprísnejšia regulácia ESG s cieľom minimalizovať všetky kontroverzie popisované v tomto článku.

 

Je dôležité, aby sme boli kritickí a dôkladní pri hodnotení investičných príležitostí v oblasti ESG. Greenwashing zostáva aktuálnym problémom, a preto je nevyhnutné, aby sme sa neustále vzdelávali a investovali zodpovedne.

 

Iné použité zdroje:(10, 11, 12, 13, 14)

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom ESG investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Najčastejšie otázky

Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať. Určite vieme, že za ESG fondy si klient zaplatí viac. Z pohľadu výnosov ale data jednoznačne neukazujú, že ESG investície sú výkonnejšie ako bežné investovanie. Je potrebný dlhší čas, aby sme s istotou vedeli povedať, že výnosy ESG fondov sú vyššie. 

Spoločnosti v ESG investovaní  majú fungovať tak, aby boli kvalitné z hľadiska chránenia životného prostredia (E), sociálnych politík (S) a riadenia spoločnosti (G).

ESG fondy ponúkajú investorovi možnosť zosúladiť svoje hodnoty s investíciou. Odhliadnuc od kontroverzií ESG investícií medzi výhody patrí zmena firemných praktík. Firmy sa zameriavajú viac na ochranu prírody, ochranu ľudských práv a podobne.

Do ESG fondov môžete investovať odborne pomocou šikovného poradcu, alebo svojpomocne. Drivá väčšina ľudí dosahuje dlhodobo lepšie výsledky s poradcom. Ak potrebujete v tejto oblasti poradiť, obráťte sa na nás.

Greenwashing označuje praktiky, kedy spoločnosti používajú klamlivé alebo nepresné informácie o svojich environmentálnych a sociálnych iniciatívach s cieľom zdokonaliť svoj imidž. Tieto spoločnosti sa navonok prezentujú ako udržateľné, ekologicky zamerané alebo tzv. “zero waste”. Tieto praktiky škodia celému odvetviu udržateľného investovania (ESG) a regulátori pracujú na jeho minimalizovaní.

V roku 2023 je nejednoznačné, či by investor mal mať v portfóliu ESG investície kvôli kontroverziám akým je “greenwashing”. Najlepšie štandardy na ESG investície sú jednoznačne v Európskej únií. Vhodnou alternatívou ku ESG investícií sú aj SRI investície – sociálne zodpovedné investície.

Sociálne zodpovedné investovanie (SRI) je investovanie, ktoré funguje na vylučovacom princípe. Z portfólia sú vylúčené kontroverzné sektory, ako napríklad vojenský, alkoholový, tabakový, a podobne. Data ukazujú, že tento prístup vylúčenia zopár sektorov ekonomiky dosahuje rovnaké výnosy, ako bežné investovanie. 

Investovanie môže mať svoje riziká a nezaručuje výnosy. Výber vhodného spôsobu investovania závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred investovaním by ste mali starostlivo preskúmať všetky dostupné možnosti a poradiť sa s odborníkmi.

Daniel Varga

Som finančný profesionál s viac ako štvorročnými skúsenosťami v odvetví a spravujem portfólio cez 800,000€ v investíciach. Vďaka dôslednému čítaniu a vášni pre financie si neustále rozširujem prehľad o najnovších trendoch a overených stratégiach. Môj blog sa zameriava na demystifikáciu financií tým, že ponúka dobre preskúmaný a dostupný obsah, poskytuje čitateľom praktické rady a použiteľné poznatky. Svojim klientom pomáham robiť informované rozhodnutia a dosahovať ich finančné ciele.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu