zivotne poistenie

Čo je životné poistenie a komu sa oplatí?

Vysvetlenie celej problematiky a naše odborné odporúčania vám prinesú objektívny názor na životné poistenie. Vďaka tomu budete presne vedieť, na čom ste ak sa rozhodnete poistiť seba, prípadne aj svoju rodinu.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom životného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Pre koho má životné poistenie zmysel?

Pre zistenie toho, či má pre vás životné poistenie zmysel si musíte najprv zodpovedať otázky, ako by ste to vy a vaša rodina finančne zvládli ak by:

Ak by ste všetky tieto situácie vedeli finančne zvládnuť aj bez životného poistenia, tak životné poistenie nepotrebujete. V opačnom prípade pre vás životné poistenie má zmysel.

Aké druhy životného poistenia existujú?

Na Slovensku máme 3 základné druhy životného poistenia:

Rizikové životné poistenie

Ako už vyplýva z názvu, rizikové životné poistenie kryje riziká. Sú to riziká smrť, invalidita, kritické ochorenia, práceneschopnosť, trvalé následky úrazu a ďalšie.

Kapitálové životné poistenie

Tento druh poistenia patrí k životným poisteniam so sporením. Ak by ste si uzatvorili kapitálové životné poistenie, časť z vašej platby za poistenie by išla na investičnú zložku a časť na rizikovú zložku. Na týchto zmluvách si dohodnete s poisťovňou vopred konkrétnu sumu, ktorú dostanete v jednej z troch možností. Záleží od toho, ako je kapitálové životné poistenie nastavené. Môže byť nastavené:

 

Na dožitie

V tomto prípade, ak by ste sa dožili konca poistnej doby by ste dostali vopred dohodnutú čiastku. Ak by ste sa nedožili konca poistnej doby, tak by vaša oprávnená osoba dostala aktuálnu hodnotu vašej investičnej zložky.

 

Na smrť

V tomto prípade, ak by ste sa nedožili konca poistnej doby, tak by ste dostali vopred dohodnutú sumu. V opačnom prípade by ste na konci poistnej doby dostali aktuálnu hodnotu vašej investičnej zložky.

 

Na dožitie a smrť

Dohodnutú čiastku by ste dostali v oboch prípadoch, či už po vašej smrti alebo po skončení poistnej doby.

Investičné životné poistenie

Tak ako aj kapitálové, tak aj investičné životné poistenie v sebe skrýva investičnú, respektíve kapitálovú zložku. Rozdiel je ten, že pri investičnom životnom poistení sa nedohaduje konkrétna suma, ktorú dostanete v prípade smrti alebo dožitia. Vždy na konci poistného obdobia, pri zrušení poistenia alebo po vašej smrti dostanete nasporenú odkupnú hodnotu vašej investície.

Ktorý druh životného poistenia si zvoliť?

Odporúčame zvoliť si výhradne rizikové životné poistenie. Sme za to, že poistenie má slúžiť iba na “poistenie” a nemalo by sa kombinovať s iným finančným produktom, napríklad s investovaním.

 

Nemáme tento názor bezdôvodne. Sporenie cez poistku v sebe schováva veľa poplatkov na strane poisťovne a aj na strane správcovskej spoločnosti, cez ktorú poisťovňa investuje vaše peniaze. Keď by ste si zvolili poistenie, v ktorom by sa zároveň sporilo, mali by ste netransparentný produkt, ktorý je viazaný na dlhé obdobie a ešte vám aj výnos zosekávajú poplatky.

 

V prípade, že vás zaujíma aj téma investovania, rozhliadnite sa po iných investičných nástrojoch. V prípade investovania na dlhé obdobie (10 a viac rokov) si odporúčame prečítať o ETF fondoch v inej časti nášho webu.

Aké pripoistenia si zvoliť v životnom poistení?

V životnom poistení si viete vybrať z niekoľkých desiatok rôznych pripoistení. Vás by mali zaujímať hlavne tie pripoistenia, ktoré by vám, prípadne vašej rodine priniesli ťažkosti po finančnej stránke.

 

Ak si pokryjete tieto “vážne riziká” a ostane vám ešte rozpočet na tzv. doplnkové pripoistenia, môžete si zvoliť aj tie. Tieto pripoistenia slúžia najmä na pokrytie aj finančne menej náročných situácií.

 

Poďme si detailnejšie ukázať, ktoré pripoistenia radíme medzi dôležité a vo väčšine prípadov nevyhnutné, a takisto ktoré sú tzv. doplnkové pripoistenia:

Dôležité pripoistenia v životnom poistení

Smrť

Pripoistenie smrti je preplácané po smrti poisteného. Slúži na finančnú ochranu pozostalých po smrti jedného zo živiteľov rodiny. Týmto pripoistením sa má vynahradiť jeho príjem do domácnosti, aby sa pozostalým neznížil ich životný štandard a aby vedeli po finančnej stránke fungovať naďalej.

 

Invalidita

Pripoistenie invalidity je vyplácané po rozhodnutí o invalidite (vo výnimočných prípadoch poisťovní aj skôr). Slúži na vykrytie liečby a straty príjmu na čo najdlhšie obdobie jedného zo živiteľov rodiny, v prípade, že sa z týchto zdravotných ťažkostí už nezotaví.

 

HYPO poistenie

Toto pripoistenie kryje smrť a invaliditu, prípadne aj vážne ochorenia a je preplácané teda buď po smrti, rozhodnutí o invalidite alebo diagnostikovaní kritického ochorenia. Slúži primárne na vykrytie hypotéky a iných úverov, ale využíva sa aj na vykrytie účelov pripoistení smrť a invalidita ako takých.

 

Kritické ochorenia

Toto pripoistenie je preplácané po diagnostikovaní ochorenia, prípadne až po prežití 15-tich alebo 30-tich dní od diagnostikovania (podľa poisťovne). Slúži primárne na vykrytie liečby spojenej s daným ochorením, prípadne na vykrytie výdavkov do plnenia z pripoistenia invalidity alebo HYPO poistenia.

 

Trvalé následky úrazu

Pripoistenie trvalých následkov úrazu je preplácané po ustálení trvalého následku alebo po jednom, maximálne troch rokoch od úrazu. To je v prípade, ak sa do tejto doby stále trvalý následok neustálil a nedalo sa presne určiť, v akom rozsahu je. Peniaze z plnenia by mali pokryť výdavky spojené s liečbou úrazu a stratu príjmu.

 

Poistenie PN-ky

Pripoistenie odškodného počas práceneschopnosti je preplácané po ukončení PN-ky, prípadne na vyžiadanie za každý mesiac predbežne. Štandardne PN-ka musí trvať aspoň mesiac. Peniaze z plnenia majú dorovnať stratu príjmu v kombinácii s PN-kou zo sociálnej poisťovne. Tí, ktorým nepripadá nárok na veľké, prípadne takmer žiadne odškodné počas PN-ky zo Sociálnej poisťovne, by ste mali dať zvlášť dôraz na toto pripoistenie a nastaviť si ho na čo najväčšiu sumu (napríklad niektorí živnostníci).

Doplnkové pripoistenia v životnom poistení

Odškodné počas liečenia úrazu

Pripoistenie odškodného počas liečenia úrazu je plnené zvyčajne približne po týždni od úrazu. Ak máte zároveň pripoistenú PN-ku a úraz sa lieči dostatočne dlho, budete mať odškodné z oboch pripoistení. Slúži doslova ako “bolestné” a je to iba luxusný doplnok k životnému poisteniu, ktorý nie je nevyhnutný.

 

Prémiová ochrana

Toto pripoistenie je preplácané pri úrazoch, ktoré na vás zanechajú trvalý následok s poškodením tela vyšším, ako 50%. Je to veľmi lacné pripoistenie a slúži ako doplnková finančná “injekcia” v prípade vážnych úrazov.

 

Chirurgický zákrok

Kryje úrazy, ale aj choroby, ktoré si žiadajú operáciu, pričom sa toto pripoistenie prepláca najneskôr do pár týždňov po danom zákroku. Slúži ako finančné odškodné a na doliečenie sa po danej operácii.

 

Ako si nastaviť životné poistenie?

Správne pripoistenia

V prvom rade je rozumné vybrať si iba tie pripoistenia, pri ktorých ak nastanú by ste to finančne ťažko zvládli. Najčastejšie to sú riziká smrť, invalidita, kritické ochorenia a trvalé následky úrazu, prípadne práceneschopnosť.

 

Správne poistné sumy

Po vybratí konkrétnych rizík, respektíve pripoistení je potrebné nastaviť si dostatočné poistné sumy. Tie si nastavte tak, aby peniaze v prípade poistnej udalosti pokryli všetky vaše výdavky na liečbu a vykompenzovali vašu stratu príjmu až do doby doliečenia.

 

Zohratie pripoistení v čase

Riziká a poistné sumy si treba nastaviť aj podľa toho, ktoré pripoistenia sa kedy vyplácajú. Napríklad pripoistenie invalidity sa vypláca pri väčšine poisťovní až po priznaní invalidity sociálnou poisťovňou, čo je najskôr po jednom roku od úrazu alebo ochorenia. Toto a ďalšie iné riziká, ktoré nedostanete preplatené hneď potrebujete vykompenzovať inými pripoisteniami tak, aby ste pokryli výdavky s nimi spojené už od začiatku.

Životné poistenie pre deti. Je to pre vás dôležité?

Takisto ako aj vám, aj deťom sa môže niečo stať. Samozrejme, deti nepotrebujú byť kryté v takom rozsahu ako bežný živiteľ rodiny, pretože neprinášajú do rodiny príjem. Na druhej strane, rodičia by museli vykryť liečbu detí v prípade vážnych udalostí a preto na tieto riziká odporúčame deti poistiť. Okrem toho, krytie detí je oveľa lacnejšie ako krytie dospelých – kvalitné krytie detí si viete dojednať za niekoľko eur mesačne.

Na čo si dať pozor pri výbere životného poistenia?

Na výluky

Každá poisťovňa obsahuje určité výluky, pri ktorých plnenie nedostanete. Môžu to byť všeobecné výluky, ktoré má takmer každá poisťovňa, ako napríklad neplnenie pri vykonávaní trestného činu, vysokej nedbanlivosti či vojnových udalostiach. Potom sú tu konkrétne výluky, špecifické pre danú poisťovňu. Napríklad, že nie je krytá PN-ka v dôsledku psychických ochorení alebo že nie je krytá invalidita v dôsledku chorôb chrbtice.

 

Na čakacie lehoty

Čakacia lehota je doba od začiatku poistenia, počas ktorej nemáte nárok na plnenie z konkrétnych rizík alebo udalostí. Najčastejšie čakacie lehoty sú pri krytí invalidity následkom choroby, PN-ky následkom choroby alebo kritických ochorení. Najčastejšie sú čakacie doby v rozmedzí od 2 do 6 mesiacov, pri invalidite to je v niektorých poisťovniach aj 18 či 24 mesiacov.

Poisťovňa

Kritické ochorenia dospelí

Kritické ochorenia deti

Invalidita

PN-ka

PN-ka chrbtica

PN-ka rizikové tehotenstvo

3 mesiace

6 mesiacov

18 mesiacov

3 mesiace

18 mesiacov

24 mesiacov

4 mesiace

4 mesiace

6 mesiacov

3 mesiace

3 mesiacov

9 mesiacov

6 mesiacov

6 mesiacov

24 mesiacov

2 mesiace

12 mesiacov

12 mesiacov

2 mesiace

2 mesiace

2 mesiace

2 mesiace

2 mesiace

10 mesiacov

0 mesiacov*

0 mesiacov*

0 mesiacov

2 mesiace

24 mesiacov

9 mesiacov

2 mesiace

2 mesiace

18 mesiacov

2 mesiace

24 mesiacov**

0 mesiacov

* 3 mesiace čakacia doba na zhubné nád. ochorenia/rakovinu, rakovinu in situ, nezhubný nádor na mozgu, sklerázu multiplex a crohnovu chorobu

** okrem chorôb chrbtice sa čakacia lehota 24 mesiacov pri Metlife vzťahuje aj na ochorenia kĺbov

Na balíky krytia

Konkrétne balíky krytia sú napríklad pri kritických ochoreniach. Odporúčame vám skontrolovať a porovnať si konkrétne krytie, ktoré poisťovne ponúkajú. Niektoré totiž obsahujú o niekoľko desiatok ochorení viac ako iné. Takisto nemusia všetky kryť konkrétnu chorobu, o ktorej krytie by ste mali záujem, takže nepozerajte iba na počet chorôb ale aj na konkrétne diagnózy.

Poisťovňa

Počet kritických ochorení - dospelí

Počet kritických ochorení - deti

V týchto dokumentoch nájdete konkrétne diagnózy

56 / 54

32 / 20

37

34

27

17

47

30

67

55

40*

26

*možnosť dojednania dvoch doplnkových diagnóz – karcinóm in situ a závažné komplikácie diabetes

Na cenu za krytie

Za rovnaké, respektíve podobné krytie si v niektorých poisťovniach zaplatíte výrazne menej, ako v iných. Výberom toho správneho produktu tak viete ušetriť nemalé peniaze.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom životného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Kedy vás poisťovňa nemusí prijať do poistenia?

Poisťovne sú háklivé najmä na váš predošlý a aktuálny zdravotný stav. Kvôli tomu sa môže stať, že vás do poistenia ani nepríjmu.

 

Ak ste mali v minulosti niekoľko úrazov a štandardné choroby ako sú napríklad chrípka alebo angína, veľký problém s prijateľnosťou do poistenia nebude.

 

Ak ste mali niektoré z kritických ochorení, boli ste priznaný čiastočným alebo plným invalidom či ste boli veľmi veľa krát na dlhodobej PN-ke, pre poisťovňu budete rizikovejší a je veľká pravdepodobnosť, že vás do poistenia ani neprijme.

 

V takom prípade je riešením poistenie bez ocenenia zdravotného stavu, kde poisťovňa váš minulý a aktuálny zdravotný stav skúmať nebude, no budete si vedieť poistiť iba udalosti spojené s úrazmi a všeobecnú smrť na nízku sumu.

Čo všetko ovplyvňuje cenu životného poistenia?

Vek

Čím ste starší, tým vás poistenie bude stáť viac. Je to preto, lebo starší ľudia sú pre poisťovňu rizikovejší a štatisticky majú viac zdravotných problémov ako mladí ľudia.

 

Zdravotný stav

Čím horší je váš zdravotný stav z minulosti, tým väčšia je šanca, že v poisťovni dostanete prirážky na cene, prípadne že vás do poistenia ani nepríjmu. Títo klienti sú podľa poisťovní náchylnejší na ďalšie zdravotné problémy, prípadne je väčšia šanca že tie predošlé vyústia do väčších zdravotných komplikácií v budúcnosti.

 

Fajčenie a BMI index

Fajčenie vplýva na cenu negatívne len v niektorých poisťovniach, napríklad v Uniqe a v poisťovni YouPlus. BMI index, alebo ľudskou rečou povedané pomer výšky a váhy môže takisto zvýšiť celkovú cenu poistenia. Deje sa to pri nadmernej váhe alebo príliš nízkej vzhľadom na vašu výšku.

 

Druh povolania

Ak máte rizikové povolanie a je väčšia šanca, že pri jeho vykonávaní sa vám stane vážny úraz, prípadne že sa stanete invalidom, poisťovne vám dajú prirážky k cene pri daných pripoisteniach, ktorých sa to týka.

 

Rizikové aktivity

Ak vykonávate rizikové športy alebo iné rizikové aktivity, poisťovne vám s najväčšou pravdepodobnosťou rovnako ako pri rizikovom povolaní dajú prirážky k cene jednotlivých pripoistení.

 

Vybrané pripoistenia

Je logické, že niektoré pripoistenia sú drahšie ako iné. Poisťovne vychádzajú zo štatistík a pozerajú na to, aká je šanca, že vám budú z daného pripoistenia musieť plniť a takisto ako draho ich to vyjde. Preto sú invalidita, smrť a kritické ochorenia najdrahšie pripoistenia a naopak trvalé následky úrazu a prémiová ochrana jedny z najlacnejších.

 

Výška poistnej sumy

Čím na vyššiu sumu sa chcete poistiť, tým viac vás to bude stáť. Pri vyšších poistných sumách však viete v niektorých poisťovniach získať dodatočné zľavy, najmä pri poisťovaní veľkých rizík ako sú invalidita, smrť a kritické ochorenia. Pomerovo vás to tak vie vyjsť výhodnejšie.

 

Doba poistenia

Pri niektorých pripoisteniach, najmä súvisiacich s ochoreniami a smrťou sa zvyšuje suma aj tým, čím na dlhšiu dobu sa chcete poistiť. Takisto, štatisticky sú starší klienti náchylnejší na choroby a úmrtie, preto cena za dané krytie stúpne aj s dĺžkou poistenia.

 

Poisťovňa

Samozrejme sa rozdiely v cene odlišujú aj podľa toho, v ktorej poisťovni si chcete krytie uzavrieť. Napríklad poisťovňa Allianz je všeobecne na krytie drahšia, ako napríklad Uniqa alebo Youplus. NN a Generali zvyknú byť cenovo taká stredná trieda. Otázkou je potom, čo získate navyše z hľadiska krytia a služieb poisťovne ak si za danú značku priplatíte.

Koľko stojí kvalitné životné poistenie?

Vysoko kvalitné krytie pre vás, prípadne aj vašu rodinu si určite dojednáte do 7% z čistej mzdy domácnosti. Všetko však záleží od dvoch faktorov:

 

1. Aké máte úspory a majetky.
2. Aké máte úverové a iné záväzky.

 

V prípade, že nemáte vysoké záväzky alebo máte väčší hnuteľný a nehnuteľný majetok, poistenie vás kľudne môže vyjsť aj do 3 alebo 4 percent z čistého príjmu.

 

V prípade, že nemáte veľké rezervy, máte síce nehnuteľnosť no je na nej ešte pomerne vysoká hypotéka vaše poistenie bude drahšie, kľudne aj vo výške 6 alebo 7 percent z čistého príjmu domácnosti. Je to hlavne kvôli tomu, že existuje viac zdravotných udalostí, ktoré by vás výrazne finančne postihli a musíte toho v poistení pokryť viac.

 

V prípade, že ako rodina prinášate do domácnosti príjem spolu 2 000 eur v čistom, poistenie vás v 1. prípade štandardne vyjde do 60 alebo 80 eur mesačne. V 2. prípade to bude aj raz toľko, štandardne do 120 alebo 140 eur mesačne.

Čo je to indexácia a prečo ju zvážiť?

Indexácia je každoročné navyšovanie poistných súm pri vybraných pripoisteniach. Slúži na vykrytie inflácie – tým, že ceny tovarov a služieb každoročne rastú, o niekoľko rokov vám už dnes dojednané poistné sumy nebudú stačiť na pokrytie nákladov spojených s liečbou a vykrytie straty príjmu.

 

Odporúčame si ju dojednať v tom prípade, ak ste poistený presne na mieru. Ak ste poistený nadštandardne a poistné sumy máte nastavené tak, že vám každoročné navýšenie netreba, tak si ju zbytočne nepridávajte.

Poisťovňa

Ponúka indexáciu?

Poznámka

ÁNO

Indexáciu si viete nastaviť priamo pri uzatváraní zmluvy, buď vo výške 3 alebo 5% 

ÁNO

Poistné sumy sa budú zvyšovať v závislosti od zmeny indexu spotrebiteľských cien oproti minulému roku

ÁNO

Poistné sumy sa budú zvyšovať v závislosti od zmeny indexu navýšenia, ktorý vypočítava Allianz

NIE

-

ÁNO

Poistné sumy sa budú zvyšovať v závislosti od zmeny indexu spotrebiteľských cien oproti minulému roku

Chyby, ktoré nachádzame na vašich starých zmluvách životného poistenia

Chýbajúce pripoistenia

Väčšinou sa stretávame s problémom, že ste si vybrali alebo vám bolo odporúčané vybrať si lacnejšie pripoistenia v životnom poistení, aby ste neplatili veľa. Najčastejšie vám na zmluvách chýba poistenie invalidity, ktoré je z finančného hľadiska najdôležitejším rizikom.

 

Zbytočné pripoistenia

Pripoistenia ako hospitalizácia, krytie zlomenín a popálenín, smrť úrazom a ďalšie podobné riziká, ktoré sú ľahko finančne pokryteľné alebo už zahrnuté v iných pripoisteniach by nemali byť súčasťou vášho životného poistenia. Zbavte sa týchto nepodstatných rizík a dojednajte si dôležité pripoistenia, prípadne si navýšte ich poistné sumy.

 

Zle zvolené poistné sumy

Často sa stretávame s tým, že síce máte v životnom poistení dôležité pripoistenia, no poistné sumy sú nepostačujúce. Napríklad máte kryté kritické ochorenia na 5 000 eur, invaliditu na 8 000 eur alebo smrť na 10 000 eur. V dnešnej dobe vám alebo vašim pozostalým táto finančná pomoc vydrží maximálne niekoľko mesiacov alebo pár rokov, no potom budete/budú nútení znížiť si životný štandard, pretože peniaze sa minú no výdavky zostanú.

 

Produkt so sporením

Síce sporiace druhy životného poistenia pomaly vymierajú, no stále je na Slovensku týchto zmlúv veľmi veľa. Poistenie nemá slúžiť aj na investovanie, pretože tieto produkty sú vysoko nákladové a skryté poplatky vám častokrát prinesú nižšiu hodnotu nasporených peňazí, ako ste tam vložili.

 

Chýbajúce osoby

Či už kryjete iba jedného zo živiteľov rodiny alebo vám chýba poistenie detí, v oboch prípadoch vás to môže v budúcnosti mrzieť. Určite by nebol dobrý pocit platiť si roky za poistku desiatky eur mesačne a nakoniec by sa niečo vážne stalo osobe, ktorá nie je poistená. Preto si radšej poistite všetkých a poriadne, aby ste sa vyhli tejto nepríjemnej situácii ak by nastala.

 

Neaktualizované údaje

Ak nemáte v životnom poistení aktualizované údaje ako povolanie alebo výšku mesačného príjmu, poisťovňa vám môže znížiť poistné plnenie, na ktoré máte nárok. Nie všetky poisťovne si to však vyžadujú a preto si overte, ku ktorým patrí tá vaša.

 

Zle zvolená poisťovňa

Pre každý prípad môže vyjsť cenovo a kvalitou lepšie iná poisťovňa. Často sa stáva, že si vyberiete nesprávnu poisťovňu, ktorá má vyššiu cenu a horšie krytie na pripoisteniach, ktoré sú pre vás dôležité ako iná poisťovňa. Overenie celého trhu je základ a viete pomocou toho ušetriť nemalé peniaze a zároveň si aj skvalitniť krytie.

Naše tipy a odporúčania pri riešení životného poistenia

Zvoľte si pripoistenia, ktoré potrebujete, nie ktoré sú lacné

Pozerajte sa hlavne na pripoistenia, ktoré by výrazne ohrozili vašu finančnú situáciu. Poistenie s lacnými pripoisteniami môže byť síce dobrý pocit a super spôsob na odľahčenie peňaženky, ale nie je to niečo na čo by ste sa vedeli v tých najhorších situáciách spoľahnúť.

 

Nastavte si poistné sumy, ktoré vám budú stačiť

Výber správnych pripoistení nestačí. Potrebujete si zvoliť aj správne poistné sumy, aby ste sa neocitli v situácii, že potrebujete ešte niekoľko tisíc eur na vykrytie liečby a mesačných výdavkov, ale už nemáte z čoho čerpať.

 

Oboznámte sa s výlukami a čakacími lehotami

Treba byť oboznámený aj s mínusmi životného poistenia, aby ste sa vedeli lepšie pripraviť a neboli nepríjemne prekvapený. Udalosti, ktoré sú vo výlukách alebo ktoré sa stali počas čakacej doby plnené nie sú a mali by sa vykryť vytvorenou finančnou rezervou.

 

Poraďte sa s nami

Na to, aby ste mali krytie nastavené správne, s čo najrozumnejšou cenou a zároveň vedeli presne čo máte kryté, kedy sa čo vypláca a aké máte ako poistený povinnosti potrebujete rady a skúsenosti odborníkov. My nimi sme, preto vám odporúčime najvhodnejší produkt pre vašu situáciu a povieme vám všetko, čo potrebujete vedieť aby vám životné poistenie kvalitne slúžilo.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom životného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k životnému poisteniu

V prípade, že nemáte vysoké záväzky alebo máte väčší hnuteľný a nehnuteľný majetok, poistenie vás môže vyjsť do 3 alebo 4 percent z čistého príjmu.

V prípade, že nemáte veľké rezervy a majetky alebo máte vysoké záväzky, ako sú napríklad úverové produkty alebo osoby od vás finančne závislé, životné poistenie vás vyjde kľudne aj vo výške 6 alebo 7 percent z čistého príjmu domácnosti.

Áno viete. Máte niekoľko možností, ako v tomto prípade postupovať:

 

Predbežné ocenenie. Predbežné ocenenie zdravotného stavu je získanie ponuky od poisťovne, v akom rozsahu, na aké pripoistenia a s akými prirážkami vás príjme do poistenia po doložení vašej zdravotnej dokumentácie. Môže sa stať, že vás príjme s nejakými dodatočnými výlukami, s vyššou cenou a na nižšie poistné sumy ale aj že vás neprijme vôbec.

Poistenie bez skúmania zdravotného stavu. Funguje to tak, že si zvolíte poistenie bez skúmania zdravotného stavu a budete sa vedieť poistiť len na určité riziká a limity. Najčastejšie je to poistenie smrti na nižšie sumy a pripoistenia súvisiace s úrazmi, ako napríklad smrť úrazom, trvalé následky úrazu, denné odškodné počas liečenia úrazu, hospitalizácia následkom úrazu a podobne.

Nie. Táto odpoveď je veľmi jednoznačná a neexistujú pri nej prípady, kedy by sme sa zamysleli nad opakom. Vlastnosti sporiacich životných poistiek sú veľmi netransparentné – neviete meniť krytie a poistené osoby, takisto vám poplatky zhltnú väčšinu vkladov počas prvých rokov a celkovo na poplatkoch stratíte stovky až tisícky eur.

Týmto a ďalším nevýhodám sa viete jednoducho vyhnúť rozdelením produktu do dvoch. Zvoľte si rizikové životné poistenie, ktoré slúži výhradne na krytie rizík a dojednajte si zvlášť investičný produkt s nižšími poplatkami, bez viazanosti a so zaujímavejšími výnosmi. K tejto téme vás bude najviac zaujímať článok o ETF fondoch, ktoré odporúčame využívať na dlhodobé investovanie pre deti, na dôchodok a iné účely.

Klamlivé alebo neúplné odpovede pri vstupe do poistenia. Každá poisťovňa má v poistných podmienkach uvedené, že ak vaše neúplné alebo klamlivé odpovede na začiatku pri vstupe do poistenia ovplyvnili cenu alebo prijateľnosť do poistenia, tak má poisťovňa právo v prípade poistnej udalosti znížiť plnenie, zamietnuť plnenie, či dokonca zmluvu jednostranne vypovedať.

 

Pri udalostiach pred koncom ich čakacej lehoty. Ak neuplynie čakacia lehota konkrétneho pripoistenia a nastane poistná udalosť, poisťovňa vám zamietne poistné plnenie v plnom rozsahu.

 

Pri udalostiach, ktoré spadajú pod výluky poisťovne. Každá poisťovňa obsahuje určité výluky z poistenia, na ktoré sa krytie nevzťahuje. Sú to napríklad udalosti súvisiace s vojnou či vnútroštátnymi nepokojmi, úrazy alebo usmrtenie ktoré nastali pri výkone trestného činu alebo pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. V týchto prípadoch poisťovňa buď zamietne alebo zníži poistné plnenie – záleží to od konkrétnej výluky a jej rozsahu.

Pri nedodržaní povinností poistníka/poisteného. Medzi ne patrí napríklad aktualizácia pracovnej profesie (nie vo všetkých poisťovniach), povinnosť do niekoľkých pracovných dní nahlásiť poistnú udalosť, povinnosť dodržať lekárske postupy a lekársku liečbu, povinnosť poskytnúť všetky potrebné údaje súvisiace so zdravotným stavom a zdravotnou dokumentáciou pri riešení poistnej udalosti.

Výber poistenia by malo byť založené na individuálnych potrebách a finančných možnostiach každého jednotlivca. Pred uzatvorením poistenia zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Jakub Vojčik

Som finančný sprostredkovateľ, ktorý si zakladá na kvalitnom vzťahu s klientmi. Mojou prioritou je, aby sa ľudia v mojej prítomnosti cítili dobre a aby sme si vybudovali vzájomnú dôveru, vďaka čomu im pomôžem efektívne chrániť a budovať majetok. Špecializujem sa na oblasť hypotekárnych úverov a životného poistenia.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu