ako trva zapis do katastra

Máte novú nehnuteľnosť? Zistite, ako dlho trvá zápis do katastra

Zápis do katastra je položkou, ktorej sa noví majitelia bytov a domov nevyhnú. Poradíme, ako prebieha prevod nehnuteľnosti, koľko trvá vklad do katastra či ako si overiť jeho stav.

Vklad do katastra

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho odboru okresného úradu o jeho povolení.

Návrhy na vklad

Je dôležité podotknúť, že návrhov na vklad je viacero. Návrhom na vklad vzniká, zaniká alebo sa mení právo k nehnuteľnosti. Napríklad výsledkom návrhu na vklad vlastníckeho práva je zápis nového vlastníka na liste vlastníctva. Taktiež existuje návrh na vklad záložného práva, ktorého výsledkom je zapísaná ťarcha záložnej banky na základe záložných zmlúv.

Čo znamená plomba na liste vlastníctva?

Plomba sa vyznačuje na liste vlastníctva katastrom a slúži na informačné účely o tom, že k nehnuteľnosti prebieha nejaká zmena – katastrálne konanie.

Druhy konania

  • Vkladové konanie – najčastejšie konanie, zápis informácií z kúpnych, záložných, darovacích zmlúv a podobne. Toto konanie sa rieši pri kúpe nehnuteľnosti a riešení hypotéky.
  • Záznamové konanie
  • Poznámkové konanie
  • Konanie o oprave chyby
  • Konanie o proteste prokurátora
  • Konanie o zmene registra

Aké sú spôsoby podania návrhu na zápis do katastra?

  • písomne – na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu (na katastri)
  • elektronicky – na Slovensko.sk, potrebný je občiansky preukaz s platným čipom a elektronicky podpísané dokumenty

Ako dlho trvá zápis do katastra?

V štandardnej lehote trvá zápis do katastra (má kataster povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad najneskôr) do 30 dní (vkladové konanie). Lehota 30 dní sa dá skrátiť na 20 dní, ak sa zmluva o prevode nehnuteľnosti vyhotoví prostredníctvom notárskej zápisnice alebo ju autorizuje advokát. 

 

V urýchlenom konaní trvá vklad do katastra o návrhu na vklad má kataster lehotu na rozhodnutie do 15 dní.

V oboch prípadoch to platí štandarne za predpokladu, že žiadne iné skutočnosti nebránia vkladu. Ak by niektoré skutočnosti nesedli, čas na vyriešenie sa môže predĺžiť. 

 

Príklad: Vlastníme už pozemok, kde máme uvedený trvalý pobyt Čerešnová 2, 123 45, Mesto . Kupujeme ale novú nehnuteľnosť. Na návrhu na vklad (alebo kúpnej zmluve) vlastníckeho práva sme trvalý pobyt dali iný, ako eviduje kataster. Kataster preruší konanie, pretože zistí nesúlad v adrese, ktorú eviduje s adresou na nových dokumentoch.

To je častý príklad, ktorý sa dá vyriešiť jednoduchou žiadosťou o aktualizáciu a podať ju s návrhom na vklad, alebo ešte pred ním. 

Poplatky za návrh na vklad do katastra

Štandardný a najčastejší poplatok za návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je 66€. V prípade elektronického podania návrhu na vklad je poplatok 33€.

Zrýchlený vklad so zápisom do 15 dní stojí 266€. Elektronický je v polovičnej výške.

Poplatok je splatný v deň podania návrhu na vklad do katastra 

 

V prípade, že kataster nestihne lehotu (zrýchlenú alebo štandardnú), máte nárok na vrátenie poplatku za návrh na vklad. Z praktických skúseností sa stáva počas letných mesiacov, kedy viacero pracovníkov (nie len) katastra berie dovolenky.

 

Žiadosť o vrátenie poplatku môžete podať na vašom katastri podľa tohto vzoru. Poplatok sa nevracia v prípade, že sa konanie na katastri zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý.

Kedy sa stávam vlastníkom nehnuteľnosti?

Táto skutočnosť je dôležitá napríklad pre daňové účely, pričom dátum sa líši od formy, akou nehnuteľnosť nadobudnete. Zmluva o kúpe, alebo prevode nehnuteľnosti môže byť platná od jej podpisu, avšak vlastníkom nehnuteľnosti sa človek štandardne stáva dňom podaním návrhu na vklad do katastra (zápisom do listu vlasníctva). Pre presné citácie a príklady odporúčam pozrieť stránku finančnej správy.

Ako si overiť stav prevodu nehnuteľnosti

Väčšinu informácií, ako napríklad stav plomby, vlastníckeho práva týkajúcich sa listu vlastníctva a parciel nájdete na nižšie uvedených weboch.

Potrebujete pomôcť so zápisom do katastra?

Ak potrebujete právne poradenstvo, ktoré sa týka katastra a nehnuteľností, odporúčame sa obrátiť na právneho špecialistu, na knižnú literatúru alebo samotný kataster. 

 

V prípade, že potrebujete pomôcť s financovaním nehnuteľnosti, investovaním alebo inou finančnou témou, rád vám s touto témou pomôžem.

Daniel Varga

Som finančný profesionál s viac ako štvorročnými skúsenosťami v odvetví a spravujem portfólio cez 800,000€ v investíciach. Vďaka dôslednému čítaniu a vášni pre financie si neustále rozširujem prehľad o najnovších trendoch a overených stratégiach. Môj blog sa zameriava na demystifikáciu financií tým, že ponúka dobre preskúmaný a dostupný obsah, poskytuje čitateľom praktické rady a použiteľné poznatky. Svojim klientom pomáham robiť informované rozhodnutia a dosahovať ich finančné ciele.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu