povinne zmluvne poistenie

Čo kryje povinné zmluvné poistenie a jeho pripoistenie

Internet je plný porovnávačov, ktoré vám vypočítajú najlacnejšiu cenu za povinné zmluvné poistenie vášho motorového vozidla. Veľa z vás však hľadá informácie nie len o cene, ale aj o kvalite danej poisťovne a daného produktu, takisto aj čo všetko kryje povinné zmluvné poistenie. Preto sme pre vás pripravili obsah aj na túto tému a sme radi, že sa zaujímate o kvalitné krytie na vašom povinnom zmluvnom poistení.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom povinného zmluvného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Čo je povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzke motorového vozidla. V preklade to znamená, že ak niekomu spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví pri prevádzke vášho motorového vozidla, toto poistenie za vás zaplatí výšku škody. Náhrada škody sa vypláca vždy z poisťovne vinníka poškodenému, škoda na majetku alebo zdraví vinníka tak nie sú v tomto poistení pokryté.

Je to zároveň zákonom povinné poistenie a každý z vás, kto ste držiteľ motorového vozidla musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie na dané vozidlo.

Povinné zmluvné poistenie musí uzatvoriť držiteľ osvedčenia, ktorý je zapísaný v technickom preukaze a nie vlastník vozidla. Väčšinou je ale vlastník aj držiteľ vozidla tá istá osoba.

 

Prečo je potrebné mať povinné zmluvné poistenie?

PZP je potrebné pre všetkých vodičov zo zákona, aby si navzájom chránili svoj majetok a boli schopní preplatiť spôsobenú škodu tretej osobe, či už na zdraví alebo na majetku.

 

Nikdy neviete, čo sa môže stať a či niekedy nezaviníte škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu. Ak by ste spôsobili škodu na majetku alebo zdraví napríklad vo výške 200 000€, uhrádzali by ste to bez povinného zmluvného poistenia veľmi ťažko.

Čo kryje základné povinné zmluvné poistenie?

Základné PZP kryje škodu na zdraví a na majetku tretej poškodenej osobe na území Slovenskej Republiky a všetkých štátoch zelenej karty. Nasledujúce limity sú stanovené zákonom:

 

Limit na zdraví: 5 240 000 eur – 10 000 000 eur

Táto suma predstavuje limit krytia pri škodách na zdraví alebo pri usmrtení a takisto aj náklady zdravotnej starostlivosti, dávky nemocenského poistenia a dávky dôchodkového poistenia.

 

Limit na majetku: 1 050 000 eur – 10 000 000 eur

Z tohto limitu sa kryjú všetky škody vzniknuté zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou veci či ušlý zisk. Takisto sa kryjú aj účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov.

 

Okrem krytia na zdraví a majetku každé PZP obsahuje aj nejaké asistenčné služby, ako napríklad odtiahnutie vozidla, defekt, náhradné ubytovanie, privolanie cestnej služby, náhrada straty kľúčov a iné. Asistenčné služby sú súčasťou každého PZP, akurát sa jednotlivé produkty daných poisťovní odlišujú v ich limitoch.

 

Porovnanie asistenčných služieb v jednotlivých poisťovniach (kliknutím na logo poisťovne):

Čo základné povinné zmluvné poistenie nekryje?

Škody na strane vinníka

Ak ste vinník škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, škody na vašom vozidle alebo zdraví kryté nemáte. Tieto škody si viete kryť v havarijnom poistení.

 

Psychická ujma

Ak spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku tretej osobe, ktorá zinkasuje pri danej poistnej udalosti aj psychickú, teda nemajetkovú ujmu, povinné zmluvné poistenie vám toto odškodné nepreplatí.

 

Čelné sklo

Pri tejto škode, ak nemáte dojednané havarijné poistenie alebo prípadne pripoistenie čelného skla k vášmu PZP, vám poisťovňa škodu nepreplatí. Nárok na preplatenie škody bez pripoistenia čelného skla a bez dojednaného havarijného poistenia máte iba vtedy, ak máte vinníka a kamerový záznam. Bez kamerového záznamu vám to poisťovňa často odmietne kvôli poistným podvodom z minulosti, kedy si poškodený zavolal napríklad kamaráta aby sa priznal, že škoda bola spôsobená z jeho strany a aby dostal vyplatené peniaze z jeho PZP, pričom to nebola pravda.

 

Omeškaná platba

Ak spôsobíte nehodu počas toho, ako ste v omeškaní s platbou, či už je zmluva stále aktívna alebo nie, tak vám poisťovňa plnenie môže ponížiť či dokonca nevyplatiť vôbec.

 

Pri vykonávaní trestného činu

Táto výluka je samozrejmosťou a platí pri všetkých, aj životných aj neživotných produktoch na Slovensku. To isté platí aj v prípade, že ste riadili motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

 

Škoda spôsobená blízkej osobe

Konkrétne ide o škody spôsobené manželovi alebo manželke a všetkým ostatným osobám, ktoré v čase nehody žijú s vinníkom v spoločnej domácnosti.

 

Škody spôsobené v krajinách mimo zelenej karty

Povinné zmluvné poistenie sa vám nevzťahuje na škody spôsobené tretím osobám v krajinách mimo Slovenskej Republiky a ostatných krajín zelenej karty.

 

Aké pripoistenia si viete k povinnému zmluvnému poisteniu dojednať?

 • Čelné sklo

Pripoistenie čelného skla slúži najmä pre komfort vybavovania poistnej udalosti. Ak vám niekto spôsobí škodu na čelnom skle, pričom sa aj vinník prizná, poisťovňa vám plnenie nemusí vyplatiť pokiaľ nemáte kamerový záznam. Odporúčame si priplatiť niekoľko desiatok eur ročne za toto pripoistenie a vyhnúť sa možným problémom.

Maximálny limit krytia je bez limitu (Allianz).
Spoluúčasť je najčastejšie 10 % z výšky škody.

 

 • Živel

Medzi živelné udalosti patria: požiar, výbuch, víchrica, explózia, implózia, povodeň, záplava, krupobitie a iné.

Maximálny limit krytia je bez limitu (Allianz).
Spoluúčasť pri tomto pripoistení je štandardne 5 až 10 % z výšky škody.

 

 • Stret so zverou

Toto pripoistenie odporúčame takmer vždy. Výnimkou sú prípady, keď má vaše vozidlo veľmi nízku hodnotu alebo keď nikdy nejazdíte cez trasy, kde môžete nejakú zver zraziť. Dajte si pozor na to, že ak sa zrazíte so zverou, či už utečie z miesta nehody alebo nie, vždy musíte privolať políciu. V opačnom prípade vám bude poisťovňa krátiť plnenie alebo ho úplne zamietne.

Maximálny limit krytia je bez limitu (Allianz).
Spoluúčasť je najčastejšie 10 % z výšky škody.

 

 • Poistenie batožiny

Tu si dajte pozor najmä na výluky. Vo výlukách sú veci ako napríklad elektronika, hotovosť alebo krádež batožiny z viditeľného miesta vo vozidle. //bola prekonaná prekážka

Maximálny limit krytia je 1 200€ (Allianz).
Spoluúčasť sa na toto pripoistenie väčšinou nevzťahuje.

 

 • Úraz

V tomto pripoistení si viete pre seba alebo všetkých spolucestujúcich dojednať trvalé následky úrazu a smrť úrazom.

Maximálny limit krytia je 35 000€ na smrť úrazom (Wustenrot) a 50 000€ na trvalé následky úrazu (Uniqa).
Spoluúčasť sa na toto pripoistenie nevzťahuje.

 

 • Právna ochrana

Tá sa vzťahuje iba na prípady pri dopravnej nehode, ak ste poškodený alebo vinník. Nevzťahuje sa to napríklad v prípade, ak vás zastaví polícia.

Maximálny limit krytia je 35 000€ (Wustenrot).
Spoluúčasť sa na toto pripoistenie nevzťahuje.

 

 • Nadštandardná asistencia

Tu ide hlavne o zvýšenie limitov základných asistenčných služieb.

 

 • Hlodavce

Toto pripoistenie poskytuje iba poisťovňa Generali v “L” a “XL” balíku.

Limit krytia je 3 000€ (Generali).
Spoluúčasť je 5%, minimálne 100€.

 

 • Výtlk

Toto pripoistenie k PZP neponúkajú všetky poisťovne na trhu. V Uniqe nemáte kryté disky, iba pneumatiky a v Generali máte kryté aj disky aj pneumatiky, no ak sa vám poškodia iba pneumatiky, plnenie z Generali nedostanete.

Maximálny limit krytia je 1 000€ (Generali).
Spoluúčasť je žiadna alebo 10 % z výšky škody.

 

 • Pneumatika

Pripoistenie škôd na pneumatike si neviete dojednať v každej poisťovni, takže ak je toto pripoistenie pre vás dôležité, budete si musieť PZP vybrať z užšieho výberu poisťovní.

Maximálny limit krytia je 150€ na jednu pneumatiku (Generali).
Spoluúčasť je 10 % z výšky škody.

 

 • Krádež vozidla

Toto pripoistenie kryje škody len do určitého limitu, nie na plnú poistnú sumu.

Maximálny limit krytia je 8 000€ (Genertel).
Spoluúčasť je pri tomto pripoistení všade rôzna.

 

 • Vlastná totálna škoda

Platí iba v prípadoch stretu, respektíve nárazu s iným motorovým vozidlom, ak ste vinníkom vy. Ak nie ste vinníkom vy, bude sa škoda preplácať z PZP vinníka alebo Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.

Maximálny limit krytia je 20 000€ (Genertel).
Spoluúčasť je 0€ alebo 5 % z výšky škody.

 

 • Náhradné vozidlo

Toto pripoistenie je vo veľa poisťovniach už súčasťou základných alebo nadštandardných asistenčných služieb. Myslí sa tým to, že ak vy spôsobíte škodu tretej osobe a poškodí sa vaše vozidlo, budete mať nárok na náhradné vozidlo.

 

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom povinného zmluvného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Ktoré pripoistenia by ste mali zvážiť?

Základné pripoistenia, ktoré odporúčame takmer všetkým držiteľom motorového vozidlá sú krytie čelného skla, krytie stretu so zverou a krytie škôd po živelnej udalosti.

Za zamyslenie určite stoja aj pripoistenie krádeže vozidla, vlastnej totálnej škody a pripoistenia náhradného vozidla ak nie je súčasťou základného balíka asistenčných služieb.

Poistenie batožiny, právnej ochrany, nadštandardnej asistencie, krytie škôd spôsobených hlodavcami, výtlk a pneumatiku odporúčame ako doplnkové pripoistenia, ak vás púšťa váš finančný limit.

Pripoistenie smrti úrazom a trvalých následkov úrazu si neodporúčame kryť cez PZP, pretože ako radíme, súčasťou vášho portfólia finančných produktov má byť aj dlhodobé rizikové životné poistenie, v ktorom by ste tieto riziká mali mať pokryté.

Odporúčanie! Pri viacerých pripoisteniach by už išlo o tzv. “mini kasko”. Niekedy sa stáva, že vám výhodnejšie vyjde rovno PZP + havarijné poistenie, kde máte kryté škody aj na vašom zdraví a majetku. Skúste si v takom prípade overiť aj havarijné poistenie a porovnajte si, čo sa vám viac oplatí.

Najčastejšie chyby pri povinnom zmluvnom poistení

Poistenie neplatíte 365 dní v roku

Väčšinou sa to deje v prípadoch, kedy vozidlo využívate sezónne, napríklad pri motorkách. Vtedy si poviete, že ak niekoľko mesiacov nebudete jazdiť tak si zbytočne budete platiť za PZP. PZP však musíte platiť počas celej doby, kedy je vozidlo prihlásené v evidencii. Vypovedať PZP môžete teda až vtedy, ak vozidlo vyradíte z evidencie.

 

Poistenie uzatvárajte na držiteľa vozidla

V niektorých prípadoch sú držiteľ a vlastník vozidla iné osoby. Vtedy si dajte pozor, pretože PZP musí byť uzatvorené na držiteľa vozidla zapísaného v technickom preukaze.

 

Klamlivé informácie o škodovosti pri vstupe do poistenia

Pri uzatváraní PZP prehlasujete svoju škodovosť a odporúčame vám hovoriť vždy pravdu, aj keď by sa cena za PZP mala zvýšiť. Pri poistnej udalosti sa tak vyhnete problémom.

 

Vysoká cena za PZP

Často sa deje, že si neporovnáte ceny PZP v rôznych poisťovniach pri rovnakom krytí a platíte zbytočne veľa. V niektorých prípadoch to ale môže byť odôvodnené, najmä ak si zvolíte kvalitnejšiu poisťovňu z hľadiska plnenia pri poistných udalostiach.

 

Nesprávne zvolené krytie

Veľa z vás chce na povinnom zmluvnom poistení ušetriť a preto hľadáte najlacnejšie PZP na trhu. Máte však drahšie auto, nemáte havarijné poistenie a v tomto prípade odporúčame si dojednať aspoň tie najdôležitejšie pripoistenia k vášmu PZP. Tie sú napríklad krytie živelných udalostí, krytie čelného skla a krytie stretu so zverou.

Kedy nehoda spadá k škodovej udalosti a kedy k dopravnej nehode?

Poistná udalosť vždy spadá do jednej z dvoch kategórií. Buď ide o škodovú udalosť alebo o dopravnú nehodu. V akých prípadoch teda ide o škodovú udalosť a v akých prípadoch o dopravnú nehodu?

 

ŠKODOVÁ UDALOSŤ

– škoda do 3 990€

– udalosť bez zranených osôb

– bez nutnosti volať políciu ak sa účastníci nehody dohodli, kto je vinník

– nebola poškodená cesta

– neunikla žiadna látka

 

DOPRAVNÁ NEHODA

– škoda nad 3 990€

– zranené osoby alebo úmrtie

– nutnosť volať políciu, ak sa účastníci nehody nedohodli, kto je vinník

– bola poškodená cesta

– unikla látka

 

Ak je jeden z týchto faktorov na mieste, spadá to automaticky do dopravnej nehody.

Ako postupovať pri vzniku poistnej udalosti?

Ak sa stanete účastníkom škodovej udalosti alebo dopravnej nehody, musíte obaja (aj poškodený aj vinník) vyplniť správu o dopravnej nehode. Tú musíte povinne nosiť v aute, aby ste v prípade nehody nedostali pokutu.

 

V správe o nehode sa vypisuje miesto a čas nehody, či došlo k nejakému zraneniu vrátane ľahkého zranenia, údaje oboch účastníkoch nehody a takisto údaje o oboch motorových vozidlách. Ďalej správa o nehode obsahuje okolnosti nehody a nákres nehody plus podpisy oboch vodičov.

 

Odporúčame si takisto spraviť aj fotodokumentáciu poistnej udalosti a ďalej je nutné nahlásiť poistnú udalosť do 15 dní od jej vzniku. Výnimkou je poistná udalosť mimo územia SR, kedy máte lehotu na nahlásenie poistnej udalosti až 30 dní.

 

Nahlásiť poistnú udalosť môžete viacerými spôsobmi, najviac však odporúčame online alebo telefonicky. Stačí ísť na stránku vašej poisťovne a vyhľadať si hlásenie poistných udalostí. Následne bude poškodeného kontaktovať likvidátor z poisťovne ohľadom vykonania obhliadky jeho vozidla.

Odporúčanie! Ak si nie ste istý, či je daná udalosť škodová udalosť alebo dopravná nehoda, alebo či treba alebo netreba volať políciu, vždy ju radšej privolajte.

Naše tipy a odporúčania k povinnému zmluvnému poisteniu

Zvážte doplnkové pripoistenia

Najmä krytie čelného skla, škôd spôsobených živelnou udalosťou a krytie škôd po strete so zverou stoja určite za zmienku. Okrem nich je veľakrát rozumné si dojednať aj pripoistenie krádeže vozidla, krytie vlastnej totálnej škody či pripoistenie náhradného vozidla. Ostatné pripoistenia ako napríklad poistenie batožiny, právna ochrana či výtlk slúžia hlavne ako nadštandardný doplnok k PZP.

 

Zvoľte si kvalitnú poisťovňu

Nie vždy lacné je aj kvalitné a preto vám odporúčame vyberať si z kvalitnejších, aj keď o niečo drahších poisťovní. Môžete sa tak vyhnúť potenciálnym problémom pri riešení poistnej udalosti.

 

Porovnajte si najvýhodnejšie PZP

Využite porovnávač našej spoločnosti a PREVERTE si cenu a krytie jednotlivých produktov PZP v poisťovniach.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom povinného zmluvného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Chcete si porovnať ceny povinného zmluvného poistenia? Využite online porovnávač našej spoločnosti

Spoločnosť ProSight Slovensko, ktorej sme členom pre vás pripravila prehľadný online porovnávač ceny a krytia všetkých poisťovní poskytujúcich povinné zmluvné poistenie motorového vozidla. Názov porovnávača je PREVERUJ a okrem PZP si pomocou neho viete porovnať aj ceny a krytie cestovného poistenia či zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, respektíve pri výkone povolania.

Vaše najčastejšie otázky k povinnému zmluvnému poisteniu

Vek držiteľa vozidla. Cenu PZP najviac ovplyvňuje vek držiteľa vozidla. Poisťovne štatisticky vyhodnotili starších klientov, ktorí majú dlhšie vodičský preukaz ako skúsenejších a teda menej rizikových na spôsobenie poistnej udalosti.

 

Váš škodový priebeh zohrá takisto rolu pri kalkulovaní ceny PZP, pretože čím viac škôd ste v minulosti napáchali, tým vyššia cena vám za PZP vyjde. Takisto to ovplyvňuje aj dĺžka bezškodového priebehu, čo znamená, že čím bližšie v minulosti ste škodu spôsobili, tým horšie. A naopak, čím dávnejšie udalosť nastala, tým menej to ovplyvní výslednú cenu.

 

Lokalita vozidla. Cenu povinného zmluvného poistenia môže ovplyvniť aj lokalita vozidla, kde je auto prihlásené – teda v ktorom okrese.

 

Rozsah krytia. Okrem týchto základných faktorov ovplyvní cenu aj to, aké veľké krytie si zvolíte a takisto ktoré pripoistenia budú súčasťou vášho PZP. Za každé pripoistenie navyše si zaplatíte naviac podľa sadzobníka konkrétnej poisťovne.

Využitie vozidla. Ak je vozidlo používané napríklad na taxislužbu, v autoškole alebo ako sanitárske vozidlo, cena PZP bude vyššia, kľudne aj o 50%.

 

Typ vozidla. Cena pri PZP sa líši aj pri typoch vozidla. Napríklad za PZP pri motorke zaplatíte menej, ako pri aute a pri PZP na auto zaplatíte menej ako napríklad pri PZP na nákladné vozidlo.

Prvý krok je výpoveď aktuálneho povinného zmluvného poistenia. Tu si treba dať pozor na to, že musíte stihnúť 6-týždňovú výpovednú lehotu pred koncom poistného obdobia (vždy 1 rok).

Zo zákona vám aktuálna poisťovňa musí poslať najneskôr 2 mesiace pred koncom poistného obdobia predpis PZP na ďalšie obdobie. Potom máte niečo cez 2 týždne na to, aby ste v prípade zmeny PZP poslali výpoveď do vašej poisťovne a stihli 6-týždňovú výpovednú lehotu.

 

Po vypovedaní zmluvy si musíte uzavrieť nové PZP na ďalšie poistné obdobie.

V tomto prípade vám celú výšku škody preplatí Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) z garančného fondu, do ktorého prispievajú všetky poisťovne. Túto škodu si však kancelária bude následne vymáhať od vinníka kvôli porušeniu zákona.

Zo zákona je výška pokuty od 16,60 eur do 3 320 eur. Konečná suma závisí od toho, ako dlho nemá držiteľ dané PZP vozidla uzatvorené.

Vypovedať nie, ale viete zabezpečiť to aby vám poistenie zaniklo. Ak by nestihli vypovedať zmluvu 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, môžete poistenie nezaplatiť. Zmluva by vám tak po 3 mesiacoch od nezaplatenia zanikla a aktuálna poisťovňa by si od vás žiadala uhradenie poistného vo výške 1 až 3 mesačných platieb. Pri platbe za PZP 120€ ročne by bol nedoplatok vo výške od 12 do 36€.

Ak sa pri vzniku škody uplatňuje amortizácia, znamená to, že poisťovňa zníži plnenie v dôsledku opotrebovanosti danej veci. Napríklad, ak nové diely na aute, ktoré boli poškodené stoja 2 000€, no auto je 7 ročné a aktuálna hodnota tých dielov je 1 300€, poisťovňa vám preplatí teda o 700€ menej. Túto sumu pri kúpe nových dielov si budete musieť doplatiť sami.

 

Amortizácia sa uplatňuje pri totálnych škodách a pri všeobecnej zodpovednosti za škodu. Amortizácia sa neuplatňuje iba pri parciálnych škodách pri strete vozidiel. Jedine Uniqa uplatňuje amortizáciu aj pri týchto škodách.

Ak poisťujete vozidlo bez značiek, viete PZP uzavrieť na tzv. VIN číslo auta. Máte ho uvedené v technickom preukaze na zadnej strane. Po zapísaní auta do evidencie potom budete musieť zaslať nový technický preukaz už so značkami do danej poisťovne, v ktorej ste si uzatvorili PZP.

Pri uzavretí PZP vám vždy mailom príde zelená karta, ktorú je potrebné si vytlačiť a nosiť v aute, kým vám nepríde originál zelenej karty. Ten chodí na adresu trvalého bydliska do 30 dní od uzatvorenia PZP.

Výška poistného sa líši aj podľa toho, v akom okrese je prihlásené dané vozidlo. Preto je potrebné pri kúpe vozidla z iného okresu uzavrieť poistenie bez udávania EČV a po prihlásení vozidla poisťovni doložiť nový technický preukaz.

Výber poistenia by malo byť založené na individuálnych potrebách a finančných možnostiach každého jednotlivca. Pred uzatvorením poistenia zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Jakub Vojčik

Som finančný sprostredkovateľ, ktorý si zakladá na kvalitnom vzťahu s klientmi. Mojou prioritou je, aby sa ľudia v mojej prítomnosti cítili dobre a aby sme si vybudovali vzájomnú dôveru, vďaka čomu im pomôžem efektívne chrániť a budovať majetok. Špecializujem sa na oblasť hypotekárnych úverov a životného poistenia.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu